View

'Test Sites', White Cube Mason's Yard, London - Antony Gormley -  - 35259

Photo: Stephen White

'Test Sites', White Cube Mason's Yard, London - Antony Gormley -  - 35257

Photo: Stephen White

'Test Sites', White Cube Mason's Yard, London - Antony Gormley -  - 35258

Photo: Stephen White

'Test Sites', White Cube Mason's Yard, London - Antony Gormley -  - 35262

Photo: Stephen White

Project - Antony Gormley - 2010 - 35664

Project
2010
132 5/16 x 17 11/16 x 13 in. (336 x 45 x 33 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Project - Antony Gormley - 2010 - 35665

Project
2010
132 5/16 x 17 11/16 x 13 in. (336 x 45 x 33 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Project - Antony Gormley - 2010 - 35666

Project
2010
132 5/16 x 17 11/16 x 13 in. (336 x 45 x 33 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Project - Antony Gormley - 2010 - 35667

Project
2010
132 5/16 x 17 11/16 x 13 in. (336 x 45 x 33 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Project - Antony Gormley - 2010 - 35668

Project
2010
132 5/16 x 17 11/16 x 13 in. (336 x 45 x 33 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Project - Antony Gormley - 2010 - 35669

Project
2010
132 5/16 x 17 11/16 x 13 in. (336 x 45 x 33 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Project - Antony Gormley - 2010 - 35670

Project
2010
132 5/16 x 17 11/16 x 13 in. (336 x 45 x 33 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Project - Antony Gormley - 2010 - 35671

Project
2010
132 5/16 x 17 11/16 x 13 in. (336 x 45 x 33 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Spread - Antony Gormley - 2010 - 34857

Spread
2010
35 5/16 x 42 1/16 x 121 13/16 in. (89.7 x 106.9 x 309.4 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Spread - Antony Gormley - 2010 - 35250

Spread
2010
35 5/16 x 42 1/16 x 121 13/16 in. (89.7 x 106.9 x 309.4 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36173

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36174

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36175

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36176

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36177

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36178

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36179

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36180

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sign - Antony Gormley - 2010 - 36229

Sign
2010
104 15/16 x 79 3/16 x 63 3/16 in. (266.6 x 201.1 x 160.5 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35934

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35935

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35936

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35937

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35938

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35939

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35940

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35941

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Implement - Antony Gormley - 2010 - 35942

Implement
2010
55 7/16 x 17 13/16 x 64 5/8 in. (140.8 x 45.2 x 164.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36188

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36181

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36182

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36183

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36184

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36185

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36186

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36187

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Sprawl - Antony Gormley - 2010 - 36230

Sprawl
2010
26 1/8 x 79 13/16 x 103 9/16 in. (66.3 x 202.8 x 263 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36004

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36005

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36006

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36007

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36008

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36009

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36010

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36011

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36012

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Knot - Antony Gormley - 2010 - 36032

Knot
2010
51 1/8 x 77 7/16 x 51 1/16 in. (129.9 x 196.7 x 129.7 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 35960

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 35961

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 35962

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 35963

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 35964

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 35965

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 35966

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 35967

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Bunch - Antony Gormley - 2010 - 36022

Bunch
2010
72 3/16 x 17 13/16 x 95 5/16 in. (183.3 x 45.2 x 242.1 cm)
Cast iron

Show - Antony Gormley - 2010 - 35880

Show
2010
99 15/16 x 59 13/16 x 70 7/8 in. (253.9 x 151.9 x 180 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Show - Antony Gormley - 2010 - 35881

Show
2010
99 15/16 x 59 13/16 x 70 7/8 in. (253.9 x 151.9 x 180 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Show - Antony Gormley - 2010 - 35882

Show
2010
99 15/16 x 59 13/16 x 70 7/8 in. (253.9 x 151.9 x 180 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Show - Antony Gormley - 2010 - 35883

Show
2010
99 15/16 x 59 13/16 x 70 7/8 in. (253.9 x 151.9 x 180 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Show - Antony Gormley - 2010 - 35884

Show
2010
99 15/16 x 59 13/16 x 70 7/8 in. (253.9 x 151.9 x 180 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Show - Antony Gormley - 2010 - 35885

Show
2010
99 15/16 x 59 13/16 x 70 7/8 in. (253.9 x 151.9 x 180 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Show - Antony Gormley - 2010 - 35886

Show
2010
99 15/16 x 59 13/16 x 70 7/8 in. (253.9 x 151.9 x 180 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36001

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36002

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36003

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36016

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36017

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36018

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36019

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36020

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Butt - Antony Gormley - 2010 - 36031

Butt
2010
71 15/16 x 18 7/8 x 30 13/16 in. (182.8 x 48 x 78.3 cm)
Cast iron
Photo: Stephen White

Breathing Room III - Antony Gormley - 2010 - 34591

Breathing Room III
2010
191 1/4 x 349 3/8 x 661 in. (486 x 888 x 1680 cm)
Aluminium tube, 25 x 25 mm, Phosphor H15 and plastic spigots
Photo: Stephen White

Breathing Room III - Antony Gormley - 2010 - 35247

Breathing Room III
2010
191 1/4 x 349 3/8 x 661 in. (486 x 888 x 1680 cm)
Aluminium tube, 25 x 25 mm, Phosphor H15 and plastic spigots
Photo: Stephen White

Breathing Room III - Antony Gormley - 2010 - 35249

Breathing Room III (detail)
2010
191 1/4 x 349 3/8 x 661 in. (486 x 888 x 1680 cm)
Aluminium tube, 25 x 25 mm, Phosphor H15 and plastic spigots
Photo: Stephen White

Breathing Room III - Antony Gormley - 2010 - 35272

Breathing Room III
2010
191 1/4 x 349 3/8 x 661 in. (486 x 888 x 1680 cm)
Aluminium tube, 25 x 25 mm, Phosphor H15 and plastic spigots
Photo: Stephen White

Breathing Room III - Antony Gormley - 2010 - 35269

Breathing Room III
2010
191 1/4 x 349 3/8 x 661 in. (486 x 888 x 1680 cm)
Aluminium tube, 25 x 25 mm, Phosphor H15 and plastic spigots
Photo: Stephen White

Breathing Room III - Antony Gormley - 2010 - 35270

Breathing Room III
2010
191 1/4 x 349 3/8 x 661 in. (486 x 888 x 1680 cm)
Aluminium tube, 25 x 25 mm, Phosphor H15 and plastic spigots
Photo: Stephen White

Breathing Room III - Antony Gormley - 2010 - 35271

Breathing Room III
2010
191 1/4 x 349 3/8 x 661 in. (486 x 888 x 1680 cm)
Aluminium tube, 25 x 25 mm, Phosphor H15 and plastic spigots
Photo: Stephen White

Breathing Room III - Antony Gormley - 2010 - 35268

Breathing Room III
2010
191 1/4 x 349 3/8 x 661 in. (486 x 888 x 1680 cm)
Aluminium tube, 25 x 25 mm, Phosphor H15 and plastic spigots

Films