View

Polaroid Polaroid
1997
48 x 764 9/16 in. (122 x 1942 cm)
Polaroid mounted to paper panel

Polaroid Polaroid - Daido Moriyama - 1997 - 8387

Polaroid Polaroid
1997
48 x 764 9/16 in. (122 x 1942 cm)
Polaroid mounted to paper panel
Photo: Stephen White

Polaroid Polaroid - Daido Moriyama - 1997 - 16245

Polaroid Polaroid
1997
48 x 764 9/16 in. (122 x 1942 cm)
Polaroid mounted to paper panel

Polaroid Polaroid - Daido Moriyama - 1997 - 16246

Polaroid Polaroid
1997
48 x 764 9/16 in. (122 x 1942 cm)
Polaroid mounted to paper panel