3 Flaix Kites flown 'In Train' - Paul Ramirez-Jonas - 1994 - 250 | White Cube