Stuff - Suchan Kinoshita - 1995 - 3689 | White Cube